Barbora Žagarietė

Ganytojo žodis

Barboros Žagarietės šventumo garsas – vox populi – ir šventumo kvapsnis – fama sanctitatis – jau daugiau kaip 400 metų girdimas bei jaučiamas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir plinta kitose tautose.

Barbora smarkiai darbuojasi po mirties. Apie tai liudija gausios malonės, gautos iš Dievo, užtariant šiai mergelei. Tuo įsitikinsite, apsilankę šiame Barboros Žagarietės tinklalapyje ir  perskaitę liudijimus. 

Kodėl iki šiol ji vis dar nepaskelbta palaimintąja ar šventąja? 

1755 metais Žemaičių vyskupas Antanas Domininkas Tiškevičius įteikė popiežiui Benediktui XIV – ajam 8 užrašytus stebuklingus išgijimus, įvykusius Barboros užtarimu, atkreipdamas į tai  Vatikano dėmesį. Vėliau kitas Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius 1860 m. sausio 7 d.  įpareigojo užvesti Barboros Žagarietės užtarimu įvykusių stebuklų registracijos knygą, kurioje iki 1940 metų užrašyti 97 ypatingesni atvejai. 

Barboros šventumo garsas sklido, o negendantis skaistus mergelės kūnas liudijo, kad ji yra kitokia ir gali padėti. Jei Carinės Rusijos valdininkų įsakymu Barbora beveik 20 metų išbuvo užmūryta drėgnoje kriptoje, bet jos kūnas nesugedo, nors apdaras ir sudūlėjo, tai Sovietų okupacinės valdžios įsakymu Barboros kūnas buvo paimtas ir iki šios dienos nežinia kur padėtas. Iki šiol buvo labai stengiamasi ją surasti, bet kol kas visos pastangos nuėjo veltui. 

2005 m. gegužės 13 d. gautas Vatikano dekretas, „…kad iš Šventojo Sosto pusės nėra kliūčių, Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės, krikščionės pasaulietės, beatifikacijos kanonizacijos bylai svarstyti, laikantis vyskupų atliekamų tyrimų šventųjų skelbimo bylose normų“ (Šventųjų bylų kongregacija Vatikane, kardinolas Saraiva Martins, Prot. N. 2644-1/04, Roma, 2005-05-13).    

Siekdamas Dievo tautos gerovės ir trokšdamas didesnės sklaidos apie kilnių Lietuvos vyrų bei moterų šventus gyvenimus, paskyriau 2023 m. balandžio 24 d. Vyskupo dekretu Nr.PD-024/23 Šiaulių vyskupijos kunigą Marių Dyglį prižiūrėti Šiaulių vyskupijos internetinį tinklalapį „Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė“, kuriame atsispindėtų Dievo tautos lūkesčiai kaip vox populi apie šią Lietuvos dukrą, gyvenusią Šiaulių vyskupijoje, kuriai iškeliavus pas Viešpatį, ėmė sklisti garsas apie jos šventumą

Tegul vox populi et fama sanctitatis filiorum Lituaniae padeda mūsų Tėvynės vaikams eiti pas Viešpatį meilės, tiesos ir šventumo keliu, padedant angelams ir šventiesiems.

Tam tikslui turi tarnauti šis Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė  tinklalapis.

Eugenijus Bartulis,

Šiaulių vyskupas ordinaras

 

Šiauliai, 2023 m. balandžio 24 d.